ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Информация за защита на данните

за доставчици, клиенти, други бизнес партньори и заинтересовани страни

Отговорник по смисъла на член 4 № 7 GDPR:

VEKA Bulgaria EOOD

Vitinja Str.2 zh

BG- 1510 Sofia  office@veka-bg.com

Данни за контакт с нашия пълномощник по въпросите за защита на данните:

VEKA Bulgaria EOOD

– Пълномощник по въпросите за защита на данните –

Vitinja Str.2 zh

BG- 1510 Sofia

office@veka-bg.com

 Моля, обърнете внимание, че ние записваме, съхраняваме, обработваме и използваме лични данни, събрани от нас от доставчици, клиенти, други бизнес партньори и заинтересовани страни, по-конкретно имената, адресите, телефонните номера, имейл адресите, данните за контакт, номерата на клиенти, както и данни за поръчки и доставки, за целите, свързани със започване, установяване и изпълнение на договорни и свързани със снабдяването взаимоотношения, включително доставка, плащане и каквато и да е гаранция или отговорност за продукта.

Вашите лични данни са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор. Вие не сте задължение да осигурите тези данни. Въпреки това, ние не можем да сключим договор с Вас без тези данни. Вашите данни ще бъдат обработвани в тази връзка въз основа на Член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

Вашите лични данни може да бъдат обработвани и въз основа на съгласието Ви според Член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД (напр. използване в области на вписване).

Освен това, ние записваме, съхраняваме, обработваме и използваме тези данни за целите, свързани с управление на отношенията с клиенти и бизнес взаимоотношения, както и за маркетинг и рекламиране на нашите продукти и услуги. Вашите данни ще бъдат обработвани в това отношение въз основа на Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният ни интерес за обработването на Вашите лични данни в това отношение произтича от усилията ни да рекламираме и продаваме нашите продукти и услуги.

Освен това, ние обработваме данни, които получаваме според законните условия от кредитни агенции (напр. от немската кредитна референтна агенция Schufa) за целите, свързани с кредитни проверки във връзка с нашите доставчици, клиенти и други бизнес партньори. Вашите данни ще бъдат обработвани в това отношение въз основа на Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Законният ни интерес за обработване на данните произтича от получаването на договорно дължимо възнаграждение за нашите услуги (напр. таксата). Иначе не вземаме никакви автоматизирани решения.

Личните данни не се споделят с трети страни, с изключение на следните:

•    прехвърляния на трети страни, ангажирани от нас за изпълнението на договорни и свързани със снабдяването взаимоотношения, напр. банкови институции/доставчици на платежни услуги, обработващи плащания и транспортни компании/спедиторски компании, обработващи доставки;

•    прехвърляния на трети страни, ангажирани от нас в контекста на маркетинг и рекламиране за нашите продукти и услуги, напр. доставчици на маркетингови услуги и печатници;

•    прехвърляния на доставчици на специализирани услуги (упълномощени лица, обработващи данни), които изпълняват услуги за нас въз основа на нашите указания и на наша отговорност, като част от посочените по-горе услуги, напр. доставчици на ИТ услуги;

•    прехвърляния на трети страни, които сме законово задължени да направим, напр. до данъчната служба или други държавни органи;

•    прехвърляния на трети страни за изпълнение на нашите задължения според търговския и данъчния закон, напр. на нашите данъчни консултанти.

Данните се прехвърлят само до трета държава извън Европейския съюз, която не е също така държава, подписала Споразумението за Европейската икономическа зона, ако това предаване на данни е необходимо за изпълнение на съществуващо споразумение между Вас и нас (напр., доставка на трета държава).

Вашите данни ще бъдат обработвани по време на започването и изпълнението на договорно или свързано със снабдяването споразумение и за толкова дълго, доколкото продължават да съществуват задълженията от договорно или свързано със снабдяването взаимоотношение, напр., всякакви задължения относно гаранция или отговорност за продукта, както и по време на продължителността на законовите периоди на запазване според Член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

Ако ние обработваме лични данни за извършване на рекламиране, Вие имате правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за рекламни цели по всяко време. Ако възразите срещу обработването за рекламни цели, Вашите лични данни вече няма да бъдат обработвани за такива цели.

2. В съответствие с Член 15 до 18 от ОРЗД, Вие имате право на

– информация относно това дали обработваме лични данни за Вас и ако е така, какви данни

– коригирането на Вашите лични данни, ако са неточни или непълни

-тяхното изтриване- ограничаване на обработването на лични данни, които се отнасят за Вас.

3. В съответствие с Член 21 параграф 1 от ОРЗД, Вие имате правото поради причини, произтичащи от конкретната Ви ситуация, да подадете възражение до нас по всяко време относно обработването на Вашите лични данни, което извършваме въз основа на Член 6, параграф 1, буква д) или е) от ОРЗД.

В допълнение, Вие имате правото според Член 21, параграф 2 от ОРЗД да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите, свързани с провеждане на директна реклама, по всяко време.

4. Вие имате право на преносимост на данните по отношение на нас според условията на Член 20 от ОРЗД.

5. Ако обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. Това не засяга законността на обработването въз основа на съгласието до времето на неговото оттегляне.

6. Ако считате, че обработването на Вашите данни нарушава закона за защита на личните данни, имате правото да подадете оплакване до съответния надзорен орган.

Декларация за защита на данните:

VEKA, като администратор на тези сайтове, гледа много сериозно на защитата на Вашите лични данни. Ние обработваме Вашите лични данни поверително и в съответствие със защитата на данни на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (GDPR) и законодателството валидно във Вашата страна.

Тази декларация за защита на данните разяснява вида, обема и целите на събирането и използването на данните на посетителите и ползвателите на уебсайта на VEKA Bulgaria EOOD. При въпроси относно защитата на данни можете да се свържете с нашия пълномощник по въпросите за защита на данните по електронна поща на office@veka-bg.com или на посочения по-долу адрес.

Задължение за информиране съгл. чл. 13 GDPR

Отговорник по смисъла на член 4 № 7 GDPR:

VEKA Bulgaria EOOD

Vitinja Str.2 zh

BG- 1510 Sofia

office@veka-bg.com

Данни за контакт с нашия пълномощник по въпросите за защита на данните:

VEKA Bulgaria EOOD

– Пълномощник по въпросите за защита на данните

-Vitinja Str.2 zh

BG- 1510 Sofia

office@veka-bg.com

Използване на уебсайта:

Нашата оферта изрично не е насочена към непълнолетни.

Всички получени и обработени в рамките на тази онлайн оферта данни се третират поверително съгл. EU-DSGVO и не се предават на трети лица.

Сърфиране на нашия уебсайт без посочване на лични данни

Използването на нашия уебсайт е извън защитената с парола зона на партньори на VEKA без посочване на лични данни.

Тогава ние узнаваме само

Вашия IP-адрес,

името на избраната Интернет страница или избрания файл и момента на избор или отмяна на избора,

домейна през който сте стигнали до нашия уебсайт

прехвърленото количество данни и дали изборът или отмяната на избора са били успешни.

Данните се използват единствено за администриране, оптимизиране на Интернет офертата или за обработката на Вашите запитвания.

IP-адресът може да представлява лични данни, защото при определени обстоятелства е възможно по този начин посредством информацията на съответния Интернет провайдър да се стигне до идентифициране на собственика на използвания Интернет достъп.

IP-адресът се анализира от нас само при атаки по отношение на нашата Интернет инфраструктура. В такъв случай ние имаме основателен интерес по смисъла начл. 6 абз. 1 и сл.) GDPR от обработката на IP-адреса. Този основателен интерес е в следствие на потребността от защитаване от атаката върху Интернет инфраструктурата, установяване на произхода на атаката, за да можем да предприемем наказателни и гражданско-правни мерки, както и да предотвратим следващи атаки.

IP-адресът се изтрива, ако можем да направим заключение, че от него не е извършена атака върху нашата Интернет структура. Това се извършва редовно на всеки седем дни.

Освен това ние регистрираме, от кой домейн идват нашите уеб посетители. Ние анализираме тези данни също, за да установим тенденциите и да изготвим статистики, но след това отново изтриваме данните.

Освен това този сайт използва “бисквитки” и в някои зони се използват „Active X Controls“

Освен това този уебсайт съдържа линкове към други уеб сайтове. Притежателят на правата за този сайт не е отговорен за положенията за защита на данните или съдържанието на тези уебсайтове. Ако имате въпроси или коментари към нашата практика за защита на данните, моля да се свържете с нас на office@veka-bg.com.

Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитките със съответна настройка на софтуера на Вашия браузер, това обаче може да доведе до това, Вие да не можете да използвате целия обем на всички функции на този уебсайт.

Сърфиране на нашия уебсайт с посочване на лични данни

Ако на нашия сайт Вие съобщите доброволно или в рамките на регистрацията си за зона на партньори на VEKA лични данни (напр. име, адрес или адрес на електронна поща), тези данни няма да бъдат предавани на трети лица без Вашето изрично съгласие или разрешение съгласно закона. Ако се регистрирате за зона на партньори на VEKA, по този начин между нас се сключва договор за запаметяване и поддържане в готовност на съответния профил.

В такъв случай ние обработваме Вашите данни въз основа на чл. 6 b) на GDPR за изпълнение на наличен между нас договор или съгл. член 6 a) GDPR въз основа на дадено от Вас съгласие. Обработката се извършва за изпълнение на услугите съгласно договора, осъществяване на плащания, за доставка на поръчани по договор продукти и услуги, за прехвърляне на данните на Вашия адрес към логистични фирми за доставка на стоки, както и за изпращане на интересна информация за продукти и промоции. Вашите данни ще бъдат предавани в рамките на нашата фирма до участващи в процеса на изпълнение на договора или намиране на решения лица. Предаване на трети лица различно от това, което не се основава на законова необходимост, се извършва само след изричното Ви съгласие. Не се извършва автоматизирано приемане на решения.

Ние обработваме Вашите данни само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на нашия договор или валидните правни предписания или по повод на прехвърляне на Вашите данни. Ние принципно не извършваме самостоятелно изтриване на зададените в зоната на партньори на VEKA лични данни. Вие обаче по всяко време имате възможността да променяте отделни данни във Вашия профил. Пълно изтриване на запаметените в рамките на Вашия профил лични данни се извършва по заявка по електронна поща (с посочване на Вашето потребителско име) на office@veka-bg.com, ако по-нататъшното запаметяване на тези данни не е позволено от друг разрешителен режим. Деловата документация се съхранява в съответствие със законовите срокове за съхранение и след това се изтрива в съответствие с постановките на закона за защита на данните.

Използване на външни доставчици на услуги

Ние си сътрудничим с доставчици на услуги, които обработват определени данни по наша заявка. Това се извършва единствено в съзвучие със съответно валидното законодателство за защита на данните. С нашите доставчици на услуги в частност ние сме сключили споразумения за обработка на данни по заявка, която изпълнява изискванията на член 28 на GDPR. Не се извършва прехвърляне на данни в несигурни трети страни или на институции извън рамките на определена страна или международни институции.

Вашите права:

В съответствие с GDPR Вие имате следните права:

+          право за информация относно обработката на Вашите данни

Вие имате правото да изискате от нас информация за това, дали и ако да кои Ваши лични данни се обработват от VEKA Bulgaria EOOD. Вие имате правото на следната информация:

цели на обработката ка тегории на Вашите лични данни, които се обработватполучател или категории на получатели, на които са разкрити или още се разкриват лични данниако е възможно, запланувана продължителност, за която Вашите лични данни ще бъдат запаметени, или ако това не е възможно, критерии за определяне на тази продължителност;ако Вашите лични данни не са взети от самите Вас, цялата налична информация за произхода на даннитесъществуване на автоматизирано приемане на решения включително профилиране съгласно член 22 на EU DSGVO и — поне в тези случаи — съдържателна информация за използваната логика както и предел на действията и желани последствия на подобна обработка за Вас.Ние ще Ви предоставим копие на личните данни, които са предмет на обработката. Ако имаме основателни съмнения относно идентичността на търсещия информация, ще изискаме допълнителна информация за потвърждение на идентичността на засегнатото лице.+          право на поправкаВие имате право да изискате от нас незабавна поправка на засягащи Ви, неправилни лични данни. При съблюдаване на целите на обработката Вие имате право да изискате допълване на непълни лични данни — и посредством допълваща декларация.+          право на изтриванеИзтриване на Вашите лични данни се извършва, ако предявите претенции за изтриване в писмена форма и на това не противоречат правата и задълженията за съхранение. Освен това ние изтриваме Вашите лични данни винаги, ако данните вече не са необходими за изпълнение на свързаната със запаметяването цел или ако тяхното запаметяване е недопустимо по други законови причини, и ако изтриването не противоречи на законовите срокове за съхранение.+          право на ограничение на обработкатаВие имате правото да изискате ограничение при обработката на Вашите лични данни, ако верността на личните данни не е налична, и то за продължителност, която дава възможност на VEKA да провери верността на личните данни. Ако обработката е противозаконна и ако Вие откажете изтриването на личните данни и вместо това изискате от нас ограничаване на използването на личните данни, ние ще следваме Вашето изискване. Изтриването на данни не се извършва и тогава, когато то ни е необходимо за осъществяване, упражняване и защитаване на собствени правни претенции, или ако Вие сте предявили претенции срещу обработката съгласно член 21 абзац 1 GDPR, докато още не е ясно, дали обоснованите съображения на VEKA не превишават Вашите съображения.+          право на възражения против обработкатаВие имате право по всяко време да предявите претенции против обработката на Вашите лични данни, която се извършва въз основа на чл. 6 на GDPR. В случай на противоречие VEKA не обработва Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем неоспорими законови причини за обработката, които да превишават интересите, правата и свободите на засегнатото лице, или ако обработката служи за предявяване, упражняване или защитаване на правни претенции.+          право на възможност за прехвърляне на данниВие имате правото да получите засягащите Ви лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, достъпен и пригоден за четене от машина формат, за да можете посредством нас безпрепятствено да прехвърлите тези данни на друг отговорник. Предпоставка за това е, тази обработка да се позовава на съгласие съгласно чл. 6 или чл. 9 на GDPR или на договор и обработката да се извършва с помощта на автоматизирани методи. Освен това Вие имате правото за прехвърляте личните данни директно от VEKA на друга отговорна институция, доколкото това е възможно технически.+          право на отказ от даденото от Вас съгласие с въздействие в бъдеще времеОтказ от даденото от Вас съгласие може да се извърши по всяко време с въздействие в бъдеще време. За отказ, възражение или информация не се събират такси. Моля изпратете отказа по електронна поща на office@veka-bg.com.+          право на оплакване пред контролиращ орган за защита на данниАко сте на мнение, че обработката на Вашите лични данни нарушава положенията за защита на данните, Вие по всяко време имате право, съгласно член 77 на GDPR, да направите оплакване в отговорния за Вашата провинция контролиращ орган.Други декларации за защита на данни към използвани в рамките на нашия уеб сайт услуги на трети лица:Декларация за защита на данни за Facebook плъгин („Харесване“)Този уебсайт използва плъгини на администратора Facebook.com, които се предоставят от фирма Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 в САЩ. На ползвателите на нашия уебсайт, на която е инсталиран Facebook плъгин (бутон „Харесване“), се дава указание за това, че посредством плъгина се изгражда връзка с Facebook, посредством което се извършва прехвърляне към Вашия браузер, за да се появи плъгинът на уебсайта. Освен това посредством използването на нашата Интернет страница се прехвърлят данни към сървърите на Facebook, които съдържат информация за Вашите посещения на уебсайтове. Последствието за регистрирани в системата ползватели на Facebook е, че данните за използването се причисляват към Вашия личен акаунт във Facebook. Ако като регистриран в системата ползвател на Facebook използвате Facebook плъгина (напр. посредством кликване на бутон “Харесване” или използване на коментарна функция), тези данни се прехвърлят към Вашия Facebook акаунт и се публикуват. Можете да избегнете това като предварително излезете от Вашия Facebook акаунт. Моля вижте допълнителна информация за използването на данни от Facebook от правните определения за защита на данни на Facebook на de-de.facebook.com/policy.php.Декларация за защита на данни за уеб услугата за анализи Google AnalyticsТози уебсайт използва Google Analytics, уеб услуга за анализи на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречени „бисквитки“, текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта. Създадената от бисквитките информация за използването на този уебсайт по правило се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се запаметява там. Вие сте активирали IP анонимизирането. Поради това на този уебсайт Google скъсява Вашия IP-адрес в рамките на страните членки на Европейския съюз или в други страни по договора от споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в случаи на изключение пълният IP-адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се скъсява там. По поръчение на администратора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да анализира Вашето използване на уебсайта, за да състави рапорти за активности на уебсайта и за да извърши допълнителни услуги свързани с използването на уебсайта и Интернет за администратора на уебсайта. Прехвърленият от Вашия браузер в рамките на Google Analytics IP-адрес не се обединява с други данни на Google. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитките със съответна настройка на софтуера на Вашия браузер; ние обаче Ви обръщаме внимание на това, че в такъв случай евентуално няма да можете да използвате целия обем на всички функции на този уебсайт. Освен това Вие можете да предотвратите регистрирането на създадените от бисквитките и свързаните с Вашето използване на уебсайта данни (вкл. Вашия IP-адрес) от Google както и обработката на тези данни от Google, като свалите наличния на следния линк плъгин на браузер и го инсталирате: tools.google.com/dlpage/gaoptoutВие можете да предотвратите регистрирането от Google Analytics като кликнете на следващия линк. Поставя се една бисквитка Opt-Out, която предотвратява бъдещото регистриране на Вашите данни при посещение на този уебсайт:Деактивиране на Google AnalyticsПо-подробна информация за условията на използване и защита на данните ще откриете на www.google.com/analytics/terms/de.html  или на www.google.de/intl/de/policies/. Обръщаме Ви внимание, че на този уебсайт Google Analytics е разширен с кода „anonymizeIp“, за да гарантира анонимизирано регистриране на IP-адреси (т.нар. IP-маскинг).Декларация за защита на данни за уеб услугата за обяви Google AdsenseТози уебсайт използва Google Adsense, уеб услуга за обяви на Google Inc., САЩ („Google“).Google Adsense използва така наречени „бисквитки” (текстови файлове), които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта. Google Adsense използва и т. нар. „уеб бикони“ (малки невидими графики) за събиране на информация. Посредством използването на уеб бикони могат да бъдат записани и събрани прости действия като движение на посетители на уебсайта. Създадената от бисквитките и/или уеб биконите информация за използването на този уебсайт (включително Вашият IP-адрес) се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се запаметява там.Google ще използва тази информация, за да анализира Вашето използване на уебсайта по отношение на обявите, за да състави рапорти за активностите на уебсайта и и обявите за администраторите на уебсайтове и свързаните с използването на Интернет услуги.Google евентуално ще прехвърли тази информация и на трети лица, ако това е предписано по закон или ако трети лица обработват тези данни по заявка на Google. Google в никакъв случай няма за свърже Вашия IP-адрес с други данни на Google. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки на Вашия твърд диск и показването на уеб бикони, като в настройките на Вашия браузер изберете „без зачитане на бисквитки” (В MS Internet-Explorer на „Екстри > Интернет опции > Защита на данни > Настройка“; във Firefox на „Екстри > Настройка > Защита на данни > Бисквитки“); ние обаче Ви обръщаме внимание на това, че в такъв случай евентуално няма да можете да използвате целия обем на всички функции на този уебсайт.Посредством използването на този уебсайт Вие декларирате съгласието си с обработката на получените за Вас данни от Google по описания по-горе начин и за посочените по-горе цели.Декларация за защита на данни за уеб услугата за анализи etrackerНа този уебсайт се събират и запаметяват свързани с технологиите на etracker GmbH (www.etracker.de) данни с цели на маркетинг и оптимизиране. От тези данни се създават профили на потребители под псевдоним. За целта могат да бъдат използвани бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват локално в буферната памет на Интернет браузера на посетителя на сайта. Бисквитките позволяват повторно разпознаване на Интернет браузера.Получените с технологиите данни без специално получено разрешение на засегнатия не се използват за лично идентифициране на посетителя на този уебсайт с лични данни или като носител на псевдонима. Събирането и запаметяването на данни може да бъде отказано по всяко време с въздействие в бъдеще време. Допълнителна информация ще получите непосредствено от външния администратор: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; www.etracker.com/de/datenschutz.html.Декларация за защита на данни за социалната мрежа Google PlusТози уебсайт използва т.нар. команден бутон „G +1“ на социалната мрежа Google Plus, която се администрира от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Командният бутон се познава по знака „G +1“.Ако сте регистрирани в Google Plus, с команден бутон „G +1“ можете да изразите интереса си към нашия уебсайт и да споделите съдържания от нашия уебсайт в Google Plus. В такъв случай Google запаметява както информацията, че сте дали „G +1“ за някое от нашите съдържания, както и информация за сайта, който сте разгледали при това. Възможно е Вашите „G +1“ да бъдат показани заедно с Вашето име (евент. и със снимка, ако има такава) в Google Plus в други служби на Google, като търсене в Google или Вашия профил в Google. Можете да видите целта и обема на събиране на данни и допълнителна обработка и използване на данните от Google както и свързаните с това Ваши права и възможности за настройка за защита на Вашата лична сфера в указанията за защита на данни на Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/Декларация за защита на данни за „Google ремаркетинг“ и функцията на „Подобни целеви групи“ на Google Inc.Този уебсайт използва функцията ремаркетинг или „Подобни целеви групи” на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Може да Ви бъде предложена целева реклама, ако са включени персонализирани и свързани с интереси обяви, когато посещавате други уебсайтове в т.нар. „мрежа Google Display“.“Google ремаркетинг” или функцията “Подобни целеви групи” използва за това т.нар. „бисквитки“, текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта. С помощта на тези текстови файлове се регистрират Вашите посещения както и анонимизирани данни за използването на уебсайта. При това не се запаметяват лични данни.Когато посещавате друг уебсайт в т.нар. „мрежа Google Display“, евент. Ви се показват реклами, които с голяма вероятност зачитат извиквани преди това на нашата страна зони с продукти или информация.Вие можете да предотвратите „Google ремаркетинг“ или функцията „Подобни целеви групи“, като забраните запаметяването на бисквитки със съответната настройка на софтуера на Вашия браузер. Ние обаче Ви обръщаме внимание на това, че в такъв случай евентуално няма да можете да използвате целия обем на всички функции на този уебсайт. Освен това Вие можете да предотвратите регистрирането на създадените от бисквитките и свързаните с Вашето използване на уебсайта данни от Google както и обработката на тези данни от Google, като свалите наличния на следния линк плъгин на браузер и го инсталирате: www.google.com/settings/ads/plugin. Освен това Вие можете да деактивирате използването на бисквитки от външни администратори, като извикате страницата за деактивиране на уеб инициативата на мрежата (Network Advertising Initiative) на www.networkadvertising.org/choices/ и приложите посочената там допълнителна информация за отказ от услугата. Декларацията за защита на данни на Google за ремаркетиране с допълнителна информация ще откриете тук: www.google.com/privacy/ads/.  Декларация за защита на данни за „Google AdWords Conversion-Tracking“ на Google Inc.Този уебсайт използва функцията „Google AdWords Conversion-Tracking“ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“).Google AdWords Conversion-Tracking използва така наречени „бисквитки“, текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта, ако Вие сте кликнали на обява в Google. Бисквитките са валидни максимум 90 дни. При това не се запаметяват лични данни.Докато бисквитката е валидна, Google ние като администратор на уебсайт узнаваме, че сте кликнали на обява и сте достигнали до определена целева страница (напр. сайт за потвърждение на поръчката, регистрация за бюлетин). Тези бисквитки не могат да бъдат проследявани през няколко уебсайта на различни участници AdWords. С помощта на бисквитките в „Google AdWords“ се съставят статистики на конверсия. В тези статистики се регистрира броят на ползвателите, които са кликнали на нашата обява. Освен това се преброява, колко ползватели са достигнали до целева страница, на която има “таг за конверсия”. Статистиките обаче не съдържат данни, с които Вие можете да бъдете идентифицирани.Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки на Вашия твърд диск, като в настройките на Вашия браузер изберете „без зачитане на бисквитки” (В MS Internet-Explorer на „Екстри > Интернет опции > Защита на данни > Настройка“; във Firefox на „Екстри > Настройка > Защита на данни > Бисквитки“); ние обаче Ви обръщаме внимание на това, че в такъв случай евентуално няма да можете да използвате целия обем на всички функции на този уебсайт.Посредством използването на този уебсайт Вие декларирате съгласието си с обработката на получените за Вас данни от Google по описания по-горе начин и за посочените по-горе цели. Допълнителна информация за данните за конверсия на Google както и декларация за защита на данни на Google ще откриете на:https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/Декларация за защита на данни за използване на услугата за уеб съобщения twitter.comНа нашата уебстраница ние сме интегрирани и twitter.com. Тя се предоставя от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, САЩ. Twitter предлага т.нар. функция „Tweet“. По този начин могат да бъдат публикувани съобщения с дължина 140 знака и с линкове на уебсайтове в собствения акаунт на Twitter. Ако използвате функцията „Tweet“ на Twitter на нашите уебсайтове съответният уебсайт се свързва с Вашия акаунт в Twitter и там евент. се оповестява. При това се прехвърлят и данни към Twitter. Ние не биваме осведомявани за съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от Twitter. Поради това се консултирайте за допълнителна информация с декларацията за защита на данни от Twitter:http://twitter.com/privacy На следващия линк Twitter Ви предлага възможността сами да определите Вашите настройки за защита на данни: twitter.com/account/settings.Декларация за защита на данни за уеб услугата за анализи PiwikНашият уебсайт използва Piwik, при това става въпрос за така наречена уеб услуга за анализи. Piwik използва така наречени „бисквитки“, това са текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от наша страна. За тази цел създадената от бисквитката информация за използване (включително Вашият скъсен IP-адрес) се прехвърля на нашия сървър и се запаметява за целите на анализа на използването, които служи за оптимизиране на уеб сайта от наша страна. При тази операция Вашият IP-адрес се анонимизира незабавно, така че Вие като потребител оставате анонимен за нас. Създадената от бисквитката информация за Вашето използване на този уебсайт не се предава на трети лица.Вие можете да предотвратите използването на бисквитките със съответна настройка на софтуера на Вашия браузер; ние обаче Ви обръщаме внимание на това, че в такъв случай евентуално е възможно да не можете да използвате целия обем на всички функции на този уебсайт.Декларация за защита на данни за чат инструмент ZendeskПри използването на нашия чат инструмент ние автоматично събираме данни свързани с потребителя като пътя Ви като посетител, версия на браузера, населено място, операционна система и Вашия IP-адрес. Тези данни се използват само за обработка на Вашето запитване и не се предават на трети лица.Актуализиране на тази декларация за защита на данниОт време на време може да е необходимо актуализиране на тази декларация за защита на данни, например поради нови изисквания от закона или институциите, както и нови оферти на или нашето Интернет представителство. Ние ще Ви информираме за това.По принцип Ви препоръчваме да извиквате редовно тази декларация за защита на данни, за да проверите, дали е имало промени. Дали са настъпили промени между другото ще познаете по това, че най-долу в този документ е актуализирана версията.Разпечатване и запаметяване на тази декларация за защита на данниТази декларация за защита на данни може да бъде разпечатана и запаметена директно, например посредством функцията за разпечатване и запаметяване във Вашия браузер.

С използването на сайта вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата <a href="https://pvcdograma.eu/politika-za-biskvitkitepolitika-za-biskvitkite"> политика за бисквитките</a>.